ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OSOD

ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 28 maja 2017 r. na godzinę 14.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 15.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2016, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
 6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Napisz komentarz