Zawiadominie. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSOD 2021

ZAWIADOMIENIE

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 5 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 13.00. Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej on-line i w siedzibie OSOD ze względu na okoliczności związane z Pandemią COVID-19.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,
 6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Napisz komentarz