Walnego Zebrania Członków OSOD

ZAWIADOMIENIE

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 26 lutego 2011 r. na godzinę 12.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 13.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2010, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010,
 7. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2010
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2010
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 12. Wybory do Zarządu Głównego,
 13. Wybory do Komisji Rewizyjnej,
 14. Sprawy różne,
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Napisz komentarz