Projekt: OPIEKUN SOCJALNY NA KAŻDEJ STACJI DIALIZ

 

Brak opisu.

 

Projekt:
OPIEKUN SOCJALNY
NA KAŻDEJ STACJI DIALIZ

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
2020

WPROWADZENIE

Każdy pacjent poddany terapii nerkozastępczej inaczej podchodzi do swojej choroby i życia uzależnionego od leczenia. Naturalne jest, że pacjent odczuwa niepokój – zmianie ulega zarówno tryb, jak i jakość jego życia. Badania potwierdzają, że osoby przewlekle dializowane w znacznym stopniu odczuwają wpływ choroby i prowadzonego leczenia na sferę psychospołeczną. Jednym z najistotniejszych elementów zwiększających proces adaptacji do leczenia jest zrozumienie i akceptacja choroby, co pozwala na szybsze przystosowanie i radzenie sobie w nowej sytuacji zdrowotnej. Pacjent dializowany – szczególnie starszy i samotny – nie jest w stanie funkcjonować sam, bez pomocy osób trzecich. W procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą ogromny wpływ ma wsparcie rodziny i bliskich oraz osób mających podobne doświadczenia związane z chorobą.

I. CEL PROEKTU

Popularyzacja zatrudniania pacjentów dializowanych i/lub pacjentów po przeszczepie w roli pracowników socjalnych na Stacjach Dializ.
Dwie (trzy) osoby na Stacji Dializ jako pracownicy socjalni.
Wzajemne wsparcie.
Podkreślenie roli opiekuna.

U chorych przewlekle dializowanych choroba ma negatywny wpływ nie tylko na stan somatyczny, ale także na wiele aspektów życia: społecznego, zawodowego i rodzinnego. Świadomy, zaangażowany pacjent, który jest dobrze poinformowany, angażujący się w proces leczenia osiąga o wiele lepsze efekty leczenia, tym samym ilość hospitalizacji i powikłań znacznie się obniża, co jest elementem korzystnym dla płatnika.

Współpraca będzie realizowana na różnych etapach terapii: predializacyjnym i właściwym, skoncentrowana na udzielaniu wsparcia i realizacji programu obejmującego między innymi aspekty stylu życia, pomoc w pozyskiwaniu świadczeń socjalnych, edukacji pacjentów i opiekunów, zachęcaniu i angażowaniu pacjentów do współpracy.

II. PRACOWNIK SOCJALNY

Nie każdy pacjent ma świadomość, że może otrzymać pomoc finansową i opiekuńczą w wielu aspektach. Jednym z ważniejszych zadań pracownika socjalnego będzie działalność informacyjna – jakie prawa mają pacjenci i gdzie mogą uzyskać pomoc.

Rola opiekuna socjalnego pacjentów Stacji Dializ:

1) Informowanie i pomoc w staraniu się o pozyskanie świadczeń

– pacjent ma prawo do uzyskania pomocy z MOPS-u, GOPS-u
– środki pomocowe z PFRON, które można wykorzystać np. na remont domu, łazienki, czy wybudowania podjazdu
– dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania oraz innych urządzeń dla osób np. słabowidzących
– prawa przysługujące pacjentom z różnymi grupami niepełnosprawności – realizowane wizyty u lekarza specjalisty – w ciągu 7 dni – dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych do 7 dni – wykonanie wszelkich badań do 7 dni – np. badania do przeszczepu

2) Edukacja otoczenia pacjenta, rodziny, opiekunów, którzy także potrzebują edukacji i wsparcia. Ważny jest nie tylko pacjent, ale także jego otoczenie. Rodzina, bliscy oraz opiekunowie, którzy także potrzebują edukacji oraz wsparcia.

3) Tworzenie grup wsparcia i zachęcenie do współpracy pacjentów i opiekunów, co przyniesie korzyści wszystkim ze stron.

III. KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

Wynagrodzenie Pracownika socjalnego w dużym stopniu pokrywa PFRON. Od połowy roku 2016 nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza zmniejszenie limitu pokrywalności wpłaty ulgami z 80% do 50%.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Żródło: https://zielonalinia.gov.pl/-/miesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-pracownika-niepelnosprawnego-32232

V. KORZYŚCI DLA PACJENTA DIALIZOWANEGO

Wsparcie pacjentów dializowanych:
– merytoryczne
– edukacyjne
– psychologiczne
– logistyczne
– dietetyczne
– rehabilitacyjne

VI. KOORDYNOWANIE PROJEKTU

Koordynatorem wszystkich działań, będzie stowarzyszenie, które będzie dostarczało materiały informacyjne, edukacyjne, będących wsparciem dla pracowników socjalnych. Tym samym stowarzyszenie będzie rozliczało pracowników socjalnych z ich działań.
Silne działające stowarzyszenie będzie partnerem do rozmów z lekarzami i instytucjami państwowymi. Będzie miało możliwość wpływu na działalność decydentów.

__________________________________________________________________

Brak opisu.

Pomoc pacjentom i ich rodzinom w nauce radzenia sobie z chorobą nerek.

Uczy ludzi jak dostosować życie do zmian związanych z dializą lub przeszczepem nerki. Zapoznaje nowych pacjentów z personelem i pacjentami stacji dializ oraz budynkiem. Zapoznaje z ich prawami, obowiązkami, kodeksem postępowania i procedurami.

Zapewnia towarzystwo i wsparcie emocjonalne. Dzieli się dobrymi praktykami pokonywania trudności choroby.

Rozmawia z pacjentami o chorobie nerek i możliwościach leczenia (dializa i przeszczep nerki) pomaga im zrozumieć, co dzieje się z ich organizmami i podejmować świadome decyzje dotyczące opieki. Gromadzi informacje psychospołeczne o pacjencie. Przeprowadza wywiady, ankiety o ich samopoczuciu, statusie społecznym, warunkach i sytuacji życiowej, potrzebach a następnie wyciąga wnioski jakiej pomocy potrzebuje dana osoba.

2. Edukacja nefrologiczna.

Przekazuje broszury, publikacje, książki itp na temat diety, leczenia, radzenia sobie z chorobą. Zapewnia stałe wytyczne dotyczące potrzeb żywieniowych.

Kieruje do odpowiednich specjalistów gdzie uzyskać pełną informację i pomóc w danym zakresie.

3. Kontakt z urzędami i instytucjami.

Pomaga w wypełnianiu wszelkich druków do ZUS, KRUS, MOPS, Gmin i innych instytucji. Druki te dostarcza pacjentom jak i wysyła do instytucji na odpowiedni email, adres.

Udziela informacji gdzie znajduje się dana instytucja, przychodnia, gabinet. Wyszukuje do nich nr telefonu, adres, dojazd i ewentualnie umawia terminy spotkań, badań.

Pomaga w załatwianiu świadczeń, pomocy socjalnej np opiekunki z MOPS, GOPS dla osoby samotnej. Wystąpuje o ewentualną pomoc finansową. Itp…

Opiekun socjaly może np udzielać porad dotyczących ubiegania się o zasiłek dla osób niepełnosprawnych i zasiłek dla opiekunów…

Promuje prozdrowotne zachowania do polepszenia jakości życia pacjentów dializowanych;

-odpowiednia dieta, stosowanie limitów spożywania płynów, rehabilitacja, wyjazdy wakacyjne,

-motywuje pacjentów do większego zaangażowania do działań, pracy, czynności domowych, spotkań, kontaktów społecznych, kulturowych,

-mobilizuje do jak największej samodzielności pacjenta.

4. Rozmawia i wspiera pacjenta w chorobie. Przekazuje informacje o Stowarzyszeniu, o grupach wsparcia.

5. Słucha pacjenta (najważniejsza umiejętność opiekuna socjalnego według mnie). Zadaje pytania i dowieduje się jak najwięcej o pacjencie, aby zapewnić mu jak najlepsze wsparcie. Na przykład uzyskuje wiedzę, czy pacjent ma wsparcia rodziny, czy cierpi na inne choroby (takie jak cukrzyca lub nadciśnienie), ile wie o chorobie nerek i dializie. Pomaga także pacjentom, którzy mają problemy psychiczne, emocjonalne lub z uzależnieniami w uzyskaniu właściwej opieki.

6. Podpowiada i wyjaśnia gdzie najlepiej, najszybciej wykonać dane badanie, konsultację lekarską. Informuje o prawach osób niepełnosprawnych np o należnym dostepie w ciągu 7 dni do wizyty lekarskiej, do badania lub rehabilitacji. Informuje o przysługujących ulgach np na przejazdy.

7. Informuje i pomaga uzyskać dofinansowanie z PFRON (lub innej instytucji lub urzędu jak MOPS, GOPS, Caritas) np na dostosowanie łazienki, dofinansowanie leków.

8. Kieruje do odpowiednich instytucji pacjentów, którzy chcą podjąć pracę a są na rencie.

Motywuje do aktywizacji zawodowej, kursów, szkoleń.

9. Współpracuje pozytywnie z członkami zespołu stacji dializ.

Przedstawia zespołowi dializującemu pełny obraz wszystkich potrzeb pacjenta i jego problemów. Pyta personel o potrzeby zgłaszane przez pacjentów. Ewentualnie pomaga podjąć decyzji dotyczącą ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia pacjentów np ustalając najlepszą dla niego zmianę do wykonania dializy.
Rozwija i utrzymuje relacje z personelem medycznym poprzez skuteczną i terminową komunikację. Pośredniczy w skutecznej komunikacji pacjent – personel.

 1. Dokumentuje swoje działania i postępy każdego pacjenta.
  (Trzeba stworzyć jak ma wyglądać dokumentowanie, wzór raportu, ustalić jak czesto…

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY (firma dializacyjna, szpital)

 • zatrudnienie na etat / część etatu opiekuna socjalnego,
 • uzyskanie dofinansowania z PFRON na pensję,
 • zapewnienie stanowiska pracy (miejsce, laptop, urządzenie wielofunkcyjne-drukarka, ksero, skan),
 • zapewnienie miejsca do gromadzenia wrażliwych danych,
 • zapewnienie telefonu służbowego,
 • zapewnienie podstawowych materiałów biurowych (papier, tusz…),
 • fundusz na nagły przejazd, transport,
 • dostarczanie materiałów edukacyjnych,
 • współpraca z OSOD,
 • współpraca z opiekunem socjalnym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OSOD

 • zapewnienie materiałów edukacyjnych,
 • wdrożenie do pracy opiekuna,
 • dosyarczanie ankiet i innych pomocy potrzebnych do wykonywania przez opiekuna obowiązków,
 • pomoc w kwestiach prawnych, i informacyjnych,
 • służenie wiedzą i wsparciem,
 • pomoc OSODU pracodawcy w znalezieniu wśród pacjentów odpowiednich osób na stanowisko opiekuna,
 • koordynowanie działań opiekuna socjalnego,
 • pośrednictwo w kontaktach z różnymi instytucjami jeśli zajdzie potrzeba i rozliczanie z wykonanej pracy,
 • regularny nadzór, doradztwo, sprawdzanie efektów
 • zestawianie i tworzenie raportów z pracy wszystkich opiekunów.

 

Napisz komentarz