List pacjentów do Wojewody Małopolskiego

Kraków 09.12.2019 r.
Pacjenci leczeni hemodializami
W Stacji Hemodializ Davita
31-526 Kraków
ul. Kielecka 7a tel: 12-296-57-13/14

Szanowny Pan Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Dotyczy: pacjenci dializowani, pismo z dnia 5.11.2019 r.

Szanowny Panie Wojewodo!

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 5.11.2019 r. uprzejmie informujemy, że przedstawione przez Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektor MOW NFZ stanowisko jest nam doskonale znane, gdyż od ponad półtora roku Pani Dyrektor powtarza to stanowisko nam bez jakichkolwiek zmian i bez jakiejkolwiek refleksji co do jego treści. Pani Dyrektor, bardzo delikatnie mówiąc, w głoszonych przez siebie tezach, mija się z prawdą i – w naszej opinii zasadniczą siłą jej argumentów jest to, że jest Dyrektorem MOW NFZ.

W naszej opinii tzw. Konkurs był z góry nastawiony na wyeliminowanie Stacji Dializ Firmy DaVita z rynku krakowskiego. Konkurs firma DaVita przegrała, bo nie uzyskała 10 punktów za kontynuację kontraktu z NFZ i 9 za brak RTG i TK. Gdyby wzmiankowane punkty firma DaVita otrzymała to wyeliminowałaby jedną z prywatnych firm która kontrakt uzyskała, przy limicie trzech kontrahentów. Gdyby doszło do wyeliminowania którejś z pozostałych funkcjonujących stacji dializ to doszłoby do zapaści rynku dializ w Krakowie. (stąd wniosek odnośnie głównego celu organizacji ww. pseudokonkursu)

W naszej opinii tego rodzaju zapytania konkursowe są absurdalne przy udzielaniu zezwolenia na działalność tego typu stacji dializ i kuriozalne w skali Europejskiej. Jako pacjenci dializowani podróżujemy po świecie a w szczególności po Europie i w praktyce -poza stacjami dializ zorganizowanymi w obrębie szpitali, które to stacje dializ są nam rzadko udostępniane – nie spotyka się stacji dializ, służących także jako stacje wakacyjne, z tego typu wyposażeniem.

Nie jest też prawdą, że Pani Dyrektor Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską monitoruje sytuację pacjentów hemodializowanych w Krakowie. W ostatnim czasie sytuacja chorych hemodializowanych uległa znaczącej zmianie wskutek przeniesienia Szpitala Uniwersyteckiego – w tym Kliniki Nefrologii – do nowej lokalizacji w Krakowie Prokocimiu. Ilość stanowisk dializacyjnych w Klinice uległa redukcji wskutek czego w Klinice została wprowadzona czwarta zmiana realizacji dializ w godzinach od 22 do 2, a możliwości dializ w godzinach dziennych uległy ograniczeniu. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki będący zarazem Konsultantem Wojewódzkim ds. Nefrologii poparł gorącą prośbę dwunastu pacjentów o przyjęcie ich do stacji dializ Firmy DaVita (znajdującej praktycznie w tej samej lokalizacji co ich dotychczasowe miejsce dializ). Firma DaVita przyjęła tych pacjentów na oddział dzienny, w porach i w miejscu dializ dogodnym dla tychże pacjentów. Należy w tym miejscu podkreślić, że całkowity koszt tych dializ, jak i wszystkich dotychczas świadczonych w Krakowie, Firma DaVita ponosi sama – kserokopie próśb w załączeniu.

Według naszej wiedzy w Klinice w Prokocimiu ok. 30 pacjentów jest hemodializowanych na IV zmianie tj. od godziny 22 do 2 w nocy a Stacje dializ firm Fresenius i Diaverum w Krakowie – Nowej Hucie nie przyjmują nowych pacjentów.

Nasze prośby o przyznanie firmie DaVita finansowania naszych dializ spotkały się dotychczas z poparciem Prezydenta miasta Krakowa, Komisji Zdrowia miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego. Niestety Pani Dyrektor albo nie ustosunkowuje się do próśb w naszej sprawie, albo przytacza w obronie swojego stanowiska nieprawdziwe argumenty. Stanowiska tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

W świetle obowiązującego prawa rozwiązanie naszego problemu nie napotyka na żadne trudności wobec dostępności zawarcia kontraktu w drodze rokowań bądź negocjacji.
Mając na uwadze powyższe fakty stwierdzić należy, że Dyrektor MOW NFZ nie zabezpieczyła i nadal nie zabezpiecza finansowania leczenia wszystkich chorych hemodializowanych w Krakowie. Gdyby nie nasze prośby o utrzymanie stacji przy ul. Kieleckiej 7a kierowane do firmy DaVita i ich wysłuchanie, nasze życie i tak znacznie utrudnione przez stan zdrowia, byłoby jeszcze większym pasmem trudów i wyrzeczeń.

Ewentualne zamknięcie naszej stacji w Krakowie przy ulicy Kieleckiej 7a przez firmę DaVita spowoduje brak możliwości hemodializowania na trzech zmianach (tj. od godziny 7 do 22) około 75 chorych.

Zatem: Nieprawdziwe jest stanowisko Pani Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej Dyrektor MOW NFZ, że brak jest podstaw do dodatkowego zakontraktowania hemodializ.

Powtarzamy, że zakontraktowanie zabiegów hemodializy może się odbyć na drodze rokowań jak wynika z pisma od Centrali NFZ w Warszawie z dnia 25.09.2019r. w oparciu o Dz.U.2019 poz.1373 artykuł 139- kserokopia w załączeniu.

Z przykrością należy stwierdzić, że Pani Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektor MOW NFZ nie słucha realnych argumentów i próśb stron lub wręcz je lekceważy. Pani Dyrektor nie jest zainteresowana dobrem pacjentów i nie wyraża w żaden sposób zainteresowania rozwiązania ich problemów.

Odpowiedź udzielona Panu Wojewodzie była nam wielokrotnie przedstawiana bez uzasadnienia bądź z uzasadnieniem błędnym i mijającym się z prawdą a także z rzeczywistymi potrzebami uzasadnionymi merytorycznie.

Bardzo prosimy o pilną interwencję u Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w Warszawie.

Łączymy wyrazy szacunku.

Załączniki:
1. Prośby pacjentów z Kliniki Nefrologii o przyjęcie na dializy
2. Poparcie i prośba o przejęcie pacjentów z Kliniki Nefrologii przez Kierownika Kliniki
3. Kserokopia pisma z Centrali NFZ z dnia 25.09.2019r,

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Prezes NFZ
3. Premier RP
4. Marszałek Senatu RP
5. Marszałek Sejmu RP
6. Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Prezydent Miasta Krakowa
8. Rzecznik Praw Obywatelskich
9. Rzecznik Praw Pacjenta.
10. Firma DaVita

Napisz komentarz