APEL DOTYCZĄCY FINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu ponad 100 organizacji pacjentów, naukowych towarzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych przekazujemy Panu nasz wspólny apel o podjęcie właściwych decyzji i zdecydowanych działań w celu zwiększenia finansowania ze środków publicznych ochrony zdrowia w Polsce do przynajmniej 6% PKB. Z naszego codziennego doświadczenia wiemy, że jest to poziom, który powinniśmy osiągnąć w ciągu najbliższych paru lat, ponieważ już za kilka lat oczekiwania i żądania skutecznego leczenia oraz starzenie się społeczeństwa będą wymagały jeszcze większych nakładów. Dobitnie wskazują na to porównania wydatków na leczenie w Polsce z krajami, w których ochrona zdrowia jest w ocenie pacjentów na poziomie, którego oczekują także Polacy.

W odpowiednio finansowanych dziedzinach medycyny już jesteśmy w stanie uzyskiwać w Polsce wyniki na poziomie najlepszych w Europie. To nie brak umiejętności czy chęci, lecz niedostatek środków powoduje, że leczenia na oczekiwanym poziomie w większości dziedzin nie możemy jeszcze zapewnić.

Kiedy zdrowie się psuje, staje się rzeczywiście najważniejszą w życiu sprawą. Pacjenci, ich bliscy i pracownicy ochrony zdrowia wiedzą o tym doskonale. W polityce zdrowie jest od dawna zaniedbywane. Podejmowane są tylko doraźne działania organizacyjne, które bez odpowiednich środków nie dają szans na poprawę systemu ani dla pacjentów, ani dla pracowników. Zwiększenie finansowania jest jednym z wielu potrzebnych działań, ale jest najbardziej podstawowym, absolutnie niezbędnym i najpilniejszym warunkiem zadbania o potrzeby zdrowotne Polaków.

Ta fundamentalna decyzja wymaga zgody wszystkich głównych sił politycznych Polski, w poczuciu odpowiedzialności za rozwój kraju i tworzenie fundamentów poprawy jakości życia naszego społeczeństwa. Pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia oczekują więc od Pana pozytywnej odpowiedzi na ten apel.

Wszystkie zmiany w ochronie zdrowia powinny być wprowadzane na podstawie propozycji wypracowanych wspólnie przez pacjentów i pracowników medycznych ze wsparciem głównych sił politycznych. Powinny być sprawdzane w niewielkiej skali i dostosowywane do rzeczywistych potrzeb i możliwości, zanim zaczną obowiązywać wszystkich. Wspólny apel środowisk pacjentów i pracowników medycznych jest także deklaracją zaangażowania, woli porozumienia oraz współpracy.

APEL 

organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W trosce o zabezpieczenie prawa pacjentów do korzystania z wysokiej jakości opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także zważając na interes społeczeństwa w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej w nadchodzących latach, sygnatariusze niniejszego apelu reprezentujący środowisko pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne zwracają się do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej o pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB oraz dokonanie koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zwracając uwagę na:

 • trwające od wielu lat poważne niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, które sprawia, że pomimo dokładania starań przez pracowników zaangażowanych w udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak i osoby zarządzające systemem ochrony zdrowia nie da się w obecnych realiach zapewnić funkcjonowania tego systemu na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom pacjentów,
 • wynikające z niedoboru środków finansowych ograniczenie dostępności do leczenia, jak również ciągłe zadłużanie się placówek ochrony zdrowia,
 • nieprzejrzyste zasady wyceny świadczeń zdrowotnych i duże, często nieuzasadnione obiektywnymi względami, różnice w poziomie finansowania pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń,
 • niewłaściwe zasady finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych powodujące, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych co roku wykonują znaczną liczbę tzw. ponadlimitowych świadczeń nie mając pewności, że koszt tych świadczeń zostanie im zwrócony,
 • szybko rosnące i w pełni uzasadnione oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia związane ze stale zwiększającymi się możliwościami współczesnej medycyny,
 • istotne zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, określane mianem starzenia się społeczeństwa, bardzo szybko zwiększające zapotrzebowanie na usługi w zakresie ochrony zdrowia,
 • brak sprzyjających warunków organizacyjnych i finansowych dla kształcenia w zawodach medycznych, co już obecnie przekłada się na zbyt małą liczbę personelu medycznego, a w nieodległej perspektywie może praktycznie pozbawić pacjentów opieki w niektórych dziedzinach medycyny,
 • słuszne oczekiwania środowisk medycznych w zakresie należytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną pracę, podpisane pod niniejszym apelem organizacje pacjentów wspólnie z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządami zawodów medycznych apelują do Rządu, polityków, administratorów ochrony zdrowia i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o szybkie zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB. Zwiększenie poziomu finansowania powinno nastąpić w ciągu paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ już w kilkuletniej perspektywie nakłady na poziomie 6% PKB będą niewystarczające.

W ślad za zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną postulujemy również wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości bez zadłużania podmiotów leczniczych. Zmiany powinny polegać przede wszystkim na poprawie finansowania niedostatecznie wycenionych świadczeń.

Za niezmiernie ważne uznajemy także odbudowanie w społeczeństwie zaufania do systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez realistyczne określanie oczekiwań i celów oraz wyłączenie wpływu nieustannych zmian i obietnic politycznych na funkcjonowanie ochrony zdrowia. W ocenie sygnatariuszy tworzenie zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ich zmiany powinny zawsze rozpoczynać się od wolnego od wpływów politycznych dialogu pomiędzy pacjentami i fachowymi pracownikami ochrony zdrowia. Zalecamy także daleko idącą ostrożność we wprowadzaniu zmian systemowych w ochronie zdrowia. Powinny one uwzględniać realne możliwości wynikające z poziomu finansowania oraz być poprzedzone działaniami pilotażowymi zanim zostaną wprowadzone w życie w skali całego kraju.

Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej. Obecny system opieki zdrowotnej nie jest zdolny do funkcjonowania na oczekiwanym przez Polaków poziomie. Przy niedostatecznym poziomie finansowania nawet najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i dobra organizacja pracy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu świadczeń i ich dobrej dostępności dla pacjentów. Należy więc jak najszybszej poprawić finansowanie, co jest niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji pacjentów i zapewnienia fachowym pracownikom medycznym możliwości wykonywania zawodu w Polsce, w odpowiednich, godnych warunkach.

 

Warszawa, 26 czerwca 2017

Lista sygnatariuszy

Apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych, z dnia 26.06.2017 r., w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

 

 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Warszawa
 • Federacja Pacjentów Polskich
 • Fundacja 3-4 Start
 • Fundacja Carita Żyć Ze Szpiczakiem
 • Fundacja Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie 6 Fundacja MyPacjenci
 • Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
 • Fundacja NeuroPozytywni
 • Fundacja Onkologiczna Nadzieja
 • Fundacja Światło dla Życia
 • Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – ORPHAN
 • Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
 • Naczelna Izba Aptekarska
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Obywatelski Parlament Seniorów
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
 • Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Polska Unia Onkologii
 • Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych Na Padaczkę
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Polskie Towarzystwo Bioetyczne
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Dietetyki
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Internistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Krioterapii
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 • Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Patologów
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
 • Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
 • Porozumienie Rezydentów OZZL
 • Retina AMD Polska
 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 • Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
 • Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
 • Stowarzyszenie Chorych Na Choroby Reumatyczne – Leszno Wlkp.
 • Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
 • Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”
 • Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Stowarzyszenie Mężczyzn Z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. T. Koszarowskiego
 • Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt Na Życie”
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „WAMO”
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej
 • Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

 

Napisz komentarz