ZAWIADOMIENIE

o terminie i proponowanym porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 30 maja 2015r. na godzinę 11.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 12.00.

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2014, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
6) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
7) Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie i przyjęcie jego jednolitego tekstu,
13) Wybory do Zarządu Głównego,
14) Wybory do Komisji Rewizyjnej,
15) Sprawy różne,
16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Napisz komentarz