Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 21 czerwca 2019 r. na godzinę 15.00.
W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 16.00.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie,
ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

21 czerwca 2019 roku na Walnym Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych wybrany został nowy zarząd Pan Rajmund Michalski oraz Pan Marcin Trzebicki.

Przewodniczącą Stowarzyszenia wciąż pozostaje Pani Iwona Mazur.