Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 21 czerwca 2019 r. na godzinę 15.00.
W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 15.00.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie,
ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.