Home Forums Przeszczep nowa punktacja do transplantacji Re:nowa punktacja do transplantacji

#6446

Syla
Participant

Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie nerki jest prowadzona w systemie elektronicznym http://www.rejestry.net. Wpisanie potencjalnego biorcy na listę oczekujących jest warunkiem otrzymania przeszczepu.

Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki odbywa się w ośrodkach kwalifikacyjnych powoływanych na mocy art. 16c ustawy transplantacyjnej przez dyrektorów szpitali, w których znajdują się ośrodki transplantacji nerek. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 12 ośrodków zajmujących się kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki. Osoba kierująca zespołem w ośrodku kwalifikacyjnym ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania do krajowej listy osób zakwalifikowanych w swoim ośrodku.

Biorcy zakwalifikowani do przeszczepienia nerki przez jeden ośrodek mogą być przeszczepieni w innym ośrodku wykonującym takie procedury (alokacja nastawiona na pacjenta).

Alokacja nerek pobranych od dawców zmarłych

System doboru biorcy nerki działa w połączeniu z obowiązkową dystrybucją surowic wszystkich pacjentów zgłoszonych do przeszczepienia nerki do wszystkich regionalnych pracowni typowania tkankowego, którą od listopada 2009 r. prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu). Potencjalny biorca ma możliwość wyboru ośrodka przeszczepiającego.

Zasady wyboru biorcy

Wyboru biorcy z listy dokonuje się wg zasad zawartych w Tabeli 1. O wyborze decyduje większa liczba punktów, które uzyskuje biorca.

Następujące grupy biorców mają pierwszeństwo w wyborze do przeszczepienia, niezależnie od liczby punktów:

– biorcy zgłoszeni w trybie pilnym (brak możliwości dializowania),

– biorcy wysoko immunizowani (PRA ≥ 80%),

– biorcy z brakiem niezgodności w układzie HLA z dawcą,

– biorcy pediatryczni nerek pobranych od dawcy, który nie ukończył 16 roku życia,

– biorca w wieku > 60 lat od dawcy w wieku > 65 lat,

– biorca przeszczepu nerki i jednoczasowego przeszczepu innego narządu.

W przypadku, gdy ośrodek który dokonał pobrania nerek nie zdecyduje się na przeszczepienie wybranemu z listy oczekujących biorcy, z powodu braku doświadczenia wobec tzw. „trudnego” biorcy (biorca po licznych operacjach, biorca do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu, biorca wysoko immunizowany) zobowiązany jest przekazać pobraną nerkę do ośrodka, który zakwalifikował tego biorcę do przeszczepienia. W tych przypadkach nie obowiązuje „zwrot” przeszczepów nerkowych.

Dopuszcza się wykonanie przeszczepu wyprzedzającego (u biorcy jeszcze nie dializowanego z klirensem kreatyniny <15 ml/min/1,73 m2), nerki pobranej od dawcy zmarłego tylko zgodnie z regułami zawartymi w Tabeli 1. W przypadku pacjentów z cukrzycą jako wartość graniczną przy kwalifikacji przyjmuje się klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,73 m2

Po przeszczepieniu zespół transplantacyjny:

– przesyła do Poltransplantu kartę biorcy narządów wg wzoru zamieszczonego na stronie Poltransplantu http://www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf

– dokonuje odpowiedniego wpisu w http://www.rejestry.net w części rejestr przeszczepień

– przesyła do Poltransplantu protokół wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokół znajdzie się w http://www.rejestry.net wypełnia odpowiedni formularz.

Monitorowanie systemu alokacji

– listę osób zgłoszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zgłoszenia (planowy, pilny) prowadzi Krajowa Lista Osób oczekujących na przeszczepienie nerki w Poltransplancie;

– nadzór nad prawidłowością wyboru biorcy oraz dystrybucją pobranych nerek prowadzi Zespół ds. Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narządów w Poltransplancie;

– po każdym przeszczepieniu nerki obowiązuje jego udokumentowanie przez ośrodek, który dokonał przeszczepienia w Krajowym Rejestrze Przeszczepień.

Dobór biorcy nerki opiera się na zasadzie identyczności grupy krwi w układzie AB0 z dawcą, a w sytuacji braku biorcy z grupą krwi identyczną na zasadzie zgodności grup krwi w układzie AB0

Tabela 1. Parametry wyboru biorcy nerki.

PARAMETR

WARUNEK

PUNKTACJA

PRZESZCZEP OBLIGATORYJNY

1.Biorca bez dostępu do dializ, tryb pilny

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

2.Brak niezgodnych HLA

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

3. Dawca do ukończenia 16 r. ż. dla biorcy pediatrycznego

Wybór biorcy zgodny z zasadami systemu

Przeszczep obligatoryjny

4. PRA ≥ 80%

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

5. Biorca > 60 lat od dawcy >65 lat

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

6. Biorca jednoczasowego przeszczepu nerki i innego narządu

Wybór biorcy systemu wg zasad ośrodka transplantacyjnego

Przeszczep obligatoryjny

PUNKTY PREFERENCYJNE

Za każdy brak niezgodnych HLA

A

B

DR

2

5

10

PRA

50-79%

7

Biorca z ROK zespołu pobierającego

4

Łączny czas dializ (w latach)

>1

>2

>3

>4

>5

>6

>7

>8

>9

>10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Biorca z cukrzycową chorobą nerek

3

Biorca nerki po transplantacji innego narządu

15

Wiek biorcy

<12 lat

>60 lat

4 gdy dawca <35 rż

2

Utrata przeszczepu nerki od dawcy żywego ciągu miesiąca od transplantacji

10

Niewydolność pozostałej nerki u dawcy żywego nerki

15

Czas oczekiwania od zgłoszenia do KLO

1 pkt > 3 lat oraz za każdy następny rok oczekiwania

Rezerwa (pacjent wezwany do ośrodka transplantacyjnego)

1

Punktowanie potencjalnego biorcy nerki wg braku niezgodnych HLA ma przewagę nad punktacją zgodnych HLA. W sytuacji, gdy dawca jest homozygotą w A, B, DR może mieć maksymalnie tylko 3 wspólne antygeny z biorcą i biorca uzyskuje wówczas tylko 17 pkt. za HLA, natomiast dawca ten nie wnosi żadnych niezgodnych HLA czyli za brak niezgodności biorca otrzymałby 34 pkt. W immunizacji przeszczepem znaczenie mają bowiem wprowadzone niezgodności HLA, a nie ilość zgodnych HLA.